Seminar

吉林省动物营养与饲料科学重点实验室每周进行一次组会汇报,及时解决研究生在实验中出现的问题,以推进课题的进程。 

            
                                         秦贵信教授指导实验室科研组会